Nawigacja
Kontakt z OSP Chybie
43-520 Chybie
ul. Wyzwolenia 16
tel. alarmowy 998 lub 112
tel. strażnica 033 856 10 55
tel. 505 594 599
Email: zarzad@osp-chybie.pl
Email: ospchybie@gmail.com

Licznik odwiedzin
Liczniki  
Polub nas!
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHYBIU 25.09.2010r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chybiu powstała z inicjatywy Mieszkańców Chybia w 1925r. w skład Zarządu weszli:

1. Babisz Józef - Prezes
2. Gołyszny Ludwik - Naczelnik
3. Kocur Franciszek - Skarbnik
4. Gołyszny Wilhelm - Gospodarz
5. Wawrzyczek Antoni - Inspektor

Postanowiono: wybudować strażnicę, która wraz z wozem strażackim konnym oraz innym sprzętem oddano w 1926r. Systemem powiadamiania w tamtych czasach była trąbka i gongi umieszczone w stałych miejscach wsi. Lata trzydzieste ubiegłego wieku są bardzo skromnie opisane. Jest wzmianka o zakupie pompy produkcji austriackiej oraz uczestnictwo w zjazdach krajowych Druha Kozik Józef-Poznań 1936r i Druha Sosna Ludwik w 1937r. w Częstochowie.

Na przestrzeni lat 20-30 nastąpiły zmiany w Zarządzie:

1. Dzida J - sekretarz
2. Sosna Karol - skarbnik
3. Kozik Józef - gospodarz

W czasie zawieruchy wojennej lata 1939-1945 migracja społeczeństwa dobrowolna lub wymuszona powodują zmniejszoną aktywność strażacką do tego stopnia, że okupant nakładał imienny obowiązek zajmowania się sprawami strażackimi.
Zniszczenia wojenne, zniszczona remiza zagubiony lub rozkradziony sprzęt powodują, że działalność trzeba zacząć od zera.

Pierwszy powojenny Zarząd wybrany w 1950r. przedstawiał się następująco:

1. LOSKA Alojzy - Prezes
2. JARCZOK Augustyn - Naczelnik
3. CYMOREK Karol - Z-ca Naczelnika
4. GOŁYSZNY Emanuel - Sekretarz
5. KOCUR Józef - Skarbnik
6. KOZIK Józef - Gospodarz
7. KANAFEK Alojzy - Członek

Jednostka liczy 43 członków w tym 9 kobiet. Organizuje się kurs I stopnia, który ukończył między innymi Druh Szczyrba Stefan obecnie honorowy członek OSP.
W 1952 roku zakupiono samochód marki "HORH" ale Zarząd stara się o zakup cięższego wozu bojowego.

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- wyborczym w 1955r wybrano nowy Zarząd w skład, którego wchodzą:

1. SZCZYRBA Stefan - Prezes
2. KANAFEK Józef - Naczelnik
3. STRZĄDAŁA Jan - Sekretarz
4. KRZEMPEK Alojzy - Skarbnik
5. RYSZKA Edward - Gospodarz
6. GOŁYSZNY Emanuel - Przewodniczący Kom. Rewizyjnej

W 1959r. oddano do użytku część garażową wraz z zakupionym samochodem "ZIŁ" dostosowanym do celów pożarniczych. W roku 1962 kolejny Zarząd zakupił samochód "STAR 20" a do eksploatacji oddano w 40-tą rocznicę istnienia OSP 1965r.
10.03.1969 zmiany w Zarządzie Naczelnika Druha Kanafka Józefa zastępuje Druh Krzempek Alojzy a dotychczasowego skarbnika Krzempka Alojzego zastępuje Kapias Antoni. W roku 1970 zobowiązano Zarząd do wystąpienia do Urzędu Gminy o wyznaczenie terenu pod nową strażnicę. 7 kwietnia tegoż roku uchwałą Gromadzkiej Rady Narodowej rozpoczęto budowę na parceli Pani Szwedowej.
Kolejne zmiany w Zarządzie na przełomie lat "70" ubiegłego stulecia z prezesami Kuboszek Ludwik, Gorol Alojzy nie powodują wielkich opóźnień w budowie remizy i działań statutowych.
Zaznaczyć trzeba, że rok 1971 był sprawdzianem wyszkolenia strażaków i działaniem sprzętu PPOŻ także samochodu, wielki pożar zbiorników w Rafinerii "Dziedzice" w Czechowicach-Dziedzicach pokazał, że nasi strażacy stanęli na wysokości zadania, za co zostali odznaczeni. Budowę ukończono i oddano do użytku 18 lipca 1971r.
Rok 1973 w Zarządzie następuje zmiana na stanowisku sekretarza Druh Strządała Jan przekazuje obowiązki Druhowi Szczyrba Karolowi. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w 1975r zostaje wybrany nowy Zarząd z prezesem Gorol Alojzy. Dnia 9 sierpnia 1976r. przekazano do użytku zakupiony wcześniej samochód "STAR 25".
W 1982 roku zapada decyzja o rozbudowie remizy o zaplecze gospodarcze. Początkowo budowa idzie z rozmachem, ale po pewnym czasie coś pęka w Zarządzie powoduje to zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego w 1984roku na którym to w kwietniu zostaje wybrany nowy Zarząd który ma za zadanie uporządkować sprawy strażackie w tym zaczętą budowę.

W skład nowego Zarządu wchodzą druhowie:

1. KAJSTURA Władysław - Prezes
2. KAJSTURA Władysław junior - Naczelnik
3. BUDNY Tadeusz - V-ce Prezes
4. FAJKIS Stanisław - Sekretarz
5. KAJSTURA Edward - Skarbnik
6. HEROK Henryk - Gospodarz

15 sierpnia 1985 roku przekazano dobudowaną część gospodarczą. W uznaniu zasług OSP dostaje na stan 1986 roku lekki samochód ratowniczo-gaśniczy "ŻUK".
W 1987 roku 22 lutego wybrano nawy-stary Zarząd z drobnymi zmianami. Ponownie Prezesem zostaje Druh Kajstura Władysław a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Czerwieński Andrzej.
Rok 1988 przynosi nowe zadania związane z przyjęciem na stan ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego "JELCZ" GCBA-6/32 Zadania statutowe wykonywane są wzorowo, co potwierdza akcje pożarnicze, ćwiczenia, zawody sportowo-pożarnicze, kontrole. Największymi sukcesami poza bojowymi za prezesury Druha Kajstury Władysława jest wspomniana budowa zaplecza gospodarczego, wymiana okien na sali zebrań, uporządkowanie terenu wokół remizy, zakup wyposażenia gospodarczego i estetyka wewnątrz obiektu, drobne remonty i współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich.
W 1991 roku w trakcie pełnienia funkcji umiera Prezes Władysław Kajstura i po rocznym braku Prezesa na Walnym Zebraniu w lutym 1992 zostaje wybrany nowy Zarząd w składzie:

1. HEROK Władysław - Prezes
2. KAJSTURA Władysław junior - Naczelnik
3. KAJSTURA Edward - V-ce Prezes
4. KAJSTURA Jan - Z-ca Naczelnika
5. STAROŃ Emil - II V-ce Prezes
6. FAJKTS Stanisław - Sekretarz
7. KAJSTURA Piotr - Skarbnik
8. RYSZKA Edward - Gospodarz
9. SZCZYRBA Stefan - Gospodarz
10. CZERWIEŃSKI Andrzej - Komisja Rewizyjna

Podobnie jak kilkanaście lat wcześniej rok ten zaznaczył się bardzo trudnym wezwaniem dla naszych strażaków, największy pożar kompleksu leśnego w dziejach Państwa w okolicach Kuźni Raciborskiej mobilizuje straże całej południowo-zachodniej części Polski w tym naszą straż, której dwa zastępy na zmianę od 26 sierpnia do 2 września uczestniczą w akcji gaszenia. Za co uhonorowani są odznaczeniami resortowymi.W 1995r.jednostka włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, co wiąże się z dodatkowymi zadaniami, ale też dodatkowymi zastrzykiem finansowym na zakup sprzętu i odzieży.
W trakcie prezesury Druha Władysława Heroka /trzy niepełne kadencje 12 lat/ zmienia się skład Zarządu odchodzą druhowie Edward Kajstura, Emil Staroń, Piotr Kajstura Edward Ryszka /choroba, śmierć/ a w ich miejsce wchodzą do Zarządu - Żur Tadeusz, Szczypka Zdzisław, Marek Władysław, Kulak Wiesław, Stokłosa Czesław, Florian Derlich. Nie można zapomnieć o bardzo ważnym wydarzeniu z roku 1995 wizyta Papieża Polaka Jana Pawła II w Skoczowie, którą to nasza straż zabezpieczała.

Wizyta Papieża Jana Pawła II Wizyta Papieża Jana Pawła II Wizyta Papieża Jana Pawła II

Oprócz zadań ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń i zawodów sportowo- pożarniczych Zarząd i strażacy wykonują prace gospodarcze na terenie remizy. Z najważniejszych prac za prezesury Druha Heroka są: odnowienie elewacji, remont zaplecza kuchennego, sanitariów, wykonanie posadzki i drzwi garażu wykonanie i wymiana pieca CO modernizacja samochodu "JELCZ" GCBA 6/32 oraz remont dachu nie dokończony z powodu śmierci 25 marca 2004r. Dokończenie prowadzi Druh Władysław Marek, pełniący obowiązki Prezesa oraz Naczelnik Tadeusz Żur.

TO JEST HISTORIA - A TERAŹNIEJSZOŚĆ?

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-wyborczym w lutym 2006r zostaje wybrany Zarząd w składzie Druhów:

1. CZERWIEŃSKI Andrzej - Prezes
2. ŻUR Tadeusz - Naczelnik
3. FIRGANEK Jacek - V-ce Prezes
4. KULAK Wiesław - Z-ca Naczelnika
5. PISAREK Janusz - Sekretarz
6. MAREK Władysław - Skarbnik
7. SZCZYPKA Zdzisław - Gospodarz
8. KUBICZEK Waldemar - Członek
9. SZCZYPKA Paweł - Członek

Poza Zarządem kronikę prowadzi KULAK Joanna.

Komisja Rewizyjna druhowie:

FAJKIS Stanisław - Przewodniczący,
Kajsztura Jan, Stokłosa Czesław, Pilarz Łukasz - członkowie.

Stan członków na dzień 03.09.2010 to:

41 - czynnych
20 - wspierających
6 - honorowych
14 - drużyna młodzieżowa

Czego dokonaliśmy w kadencji kończącej się w 2011r?

Z wydatną pomocą finansową społeczeństwa Chybia, Urzędu Gminy, Koła Gospodyń Wiejskich, Państwowej Straży Pożarnej, sponsorów i innych zrealizowaliśmy nasze zadania.
Z najważniejszych absorbujących lwią część pozyskanych pieniędzy to: Wymiana posadzki na sali zebrań z dodatkowym zabezpieczeniem stropu, remont i częściowe docieplenie elewacji wraz z wymianą okien, adaptacja pomieszczeń w dolnej części budynku wykonaną przez Koło Gospodyń Wiejskich przy naszym wsparciu. Cykliczne malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku, Unowocześnienie zaplecza gospodarczego.
Najważniejszym dokonaniem Zarządu i strażaków jest zakup i karosacja lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego "RENAULT" i jego uroczyste przekazanie na stan jednostki 25.O9.2010. Prawdą jest, że chrzest bojowy przeszedł podczas usuwania skutków tegorocznej powodzi w maju, dlatego dopiero teraz nadszedł czas na świętowanie.
Nie sposób pominąć osób najbardziej zaangażowanych w kupno, karosację oraz uroczystość poświęcenia. Są to Pani Wójt Elżbieta Dubiańska-Przemyk Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Wardas, radny Pan Franciszek Strządała, sympatyk straży Pan Stanisław Niemiec, Gminny Ośrodek Kultury oraz strażacy - Pisarek Janusz, Marek Władysław, Fajkis Stanisław, Herok Jan, Kurpas Janusz, Czerwieński Andrzej i inni. Osobne podziękowania dla członkiń KGW za modelową współpracę z OSP.

OPRACOWAŁ NA PODSTAWIE KRONIK I SPRAWOZDAŃ
ANDRZEJ CZERWIEŃSKI - PREZES

Przyjaciele
Gmina Chybie

OSP Goczałkowice

RKS Cukrownik Chybie

EMI

Agro-Mar

WIK-MART

uRyśka

Eko Okna

Copyright © 2011