Nawigacja
Kontakt z OSP Chybie
43-520 Chybie
ul. Wyzwolenia 16
tel. alarmowy 998 lub 112
tel. strażnica 033 856 10 55
tel. 505 594 599
Email: zarzad@osp-chybie.pl
Email: ospchybie@gmail.com

Licznik odwiedzin
Liczniki  
Polub nas!
"Mieszkańcy aktywnie w lokalnej inicjatywie. Dożynki gminne". Podsumowanie.Przystępując do konkursu o wybór operacji do realizacji w ramach Planu Działania Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Plan operacyjny na lata 2016 - 2017 postawiliśmy sobie szereg celów, a wśród nich cel główny czyli włączenie mieszkańców gminy do realizacji lokalnego projektu oraz cele szczegółowe: pobudzenie lokalnych organizacji i podmiotów życia społecznego do współpracy, zwiększenie zaangażowania seniorów i młodzieży, wspólna organizacja propozycji spędzenia wolnego czasu, kultywowanie wiejskich tradycji. Założyliśmy też, że osiągniemy kilka istotnych rezultatów a wśród nich najważniejsze przewidywane efekty to zawiązanie partnerstwa minimum 10 podmiotów życia społecznego w formie grupy roboczej (w skład grupy wejdzie od 10 do 15 podmiotów) oraz bezpośrednie zaangażowanie w działania około 50 osób w tym około 20 seniorów i około 10 osób młodych. Lokalny projekt polegał na wspólnej organizacji konkursu wieńca i kompozycji dożynkowych oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy dożynkowej. Za realizację operacji, która trwa od 1 marca 2017 roku do 15 listopada 2017 roku bezpośrednio odpowiedzialni są Gminny Ośrodek Kultury oraz trzech Partnerów Ochotnicza Straż Pożarna w Chybiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Mnichu i Ochotnicza Straż Pożarna Zarzecze-Frelichów. Na tym etapie chcemy się pochwalić sukcesami i podziękować za wspólną pracę i zabawę.
Powstała i sprawnie działała grupa robocza, w skład której weszli przedstawiciele 14 podmiotów życia społecznego (organizacje, instytucje), w trakcie kilku spotkań podzielili zadania, doprecyzowali zakresy odpowiedzialności, ustalili ostateczny kształt organizacyjny lokalnego projektu czyli imprezy dożynkowej oraz konkursu dożynkowego. Grupa robocza zaangażowała ponad 70 osób do wykonania ustalonych zadań, które złożyły się na sprawną realizację lokalnego projektu. Wśród tych osób byli seniorzy (20 osób) oraz młodzież (15 osób) czyli grupy społeczne, które szczególnie chcieliśmy włączyć w działania. Dobrze przygotowany i świetnie przeprowadzony lokalny projekt zaowocował udaną imprezą dożynkową oraz emocjonującym konkursem wieńców i kompozycji dożynkowych.
Konkurs wieńców i kompozycji dożynkowych wzbudził duże emocje i przyczynił się do kultywowania tradycji wiejskich. W konkursie wzięło udział 5 zespołów i aż 32 osoby. Warto zauważyć, że członkowie zespołów byli w różnym wieku, przygotowywanie konkursowych prac połączyło pokolenia i przyczyniło się do zaangażowania wielu osób we wspólne przedsięwzięcie. Prace zostały zaprezentowane publiczności w czasie imprezy dożynkowej, w dobrze eksponowanym miejscu, dlatego oceniamy, że większość uczestników imprezy mogło je zobaczyć, prace zostały też uwieńczone na zdjęciach i zaprezentowane w mediach.
Impreza dożynkowa odbyła się 10 września, odbyły się też wszystkie zapowiadane punkty programu. W uroczystościach wzięło udział blisko 900 osób, honory Gazdów pełnili mieszkańcy Zaborza Pani Alina Szewczyk i Bogdan Broda, w tradycyjnym korowodzie ulicami gminy przejechało blisko 40 pojazdów a udział wzięło około 300 osób. W Dożynkach brali udział przedstawiciele władz naszej gminy - Pan Wójt Janusz Żydek i Radni Gminy Chybie oraz zaproszeni goście: Wiceminister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Posłanki i Posłowie, Radni Wojewódzcy, Radni Powiatowi, Wójtowie i Burmistrzowie okolicznych gmin oraz delegacja partnerskiej gminy Ustka. W czasie dożynek nie zabrakło elementów tradycji, które tworzyły występy zespołu regionalnego, obrzędy, korowód, dekoracje z płodów ziemi i rekwizyty czyli wieniec i chleba także stoiska z kołaczami, całości dopełniły elementy dobrej imprezy plenerowej czyli gastronomia i festyn taneczny.
Promocja operacji i poszczególnych elementów lokalnego projektu również przebiegła znakomicie. Partnerzy (gminne OSP) oraz członkowie grupy roboczej kolportowali informacje o operacji w Internecie, o konkursie dożynkowym w Internecie i swoich siedzibach (plakaty), o zapisach do korowodu (Internet i droga ustna). W przygotowanie fotorelacji i krótkiego filmu (trwa obróbka materiału) zaangażowali się członkowie AKF "Klaps". Dwa fotoreportaże są już dostępne (FB) i chętnie oglądane. W dwutygodniku "Nowa Formacja" pojawiło się do tej pory ogłoszenie z informacją o realizacji operacji, zapowiedź konkursu i program imprezy dożynkowej a także artykuły o przedsięwzięciach lokalnego projektu okraszone fotografiami. O imprezie dożynkowej informowały dodatkowo kolorowe plakaty. Wydarzenie zapowiadały zabawne figury świnek i krów, które zostały ustawione w czterech miejscach w gminie Chybie. Mieszkańcy i widzowie zdjęć w Internecie reagowali na "zapowiadacze" bardzo pozytywnie.
Grupa robocza zakończyła swoją działalność spotkaniem podsumowującym, w czasie którego omówiono realizację lokalnego projektu, zanotowano wnioski i ustalono zakres współpracy na przyszłość.
W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w prace, przygotowania i przeprowadzenie lokalnego projektu czyli dożynek gminnych i konkursu kompozycji i wieńca dożynkowego. Dziękujemy, że podjęliście ten trud, że podjęliście sie współpracy i przede wszystkim, że tak wspaniale wywiązaliście się z powierzonych zadań i podjętych zobowiązań. Dziękujemy, że przyczyniliście się do realizacji celów operacji "Mieszkańcy aktywnie w lokalnej inicjatywie. Dożynki gminne" i osiągnięcia rezultatów. Dziękujemy też za cenne uwagi, wnioski i deklarację kontynuowania współpracy.
Panu Wójtowi Januszowi Żydkowi i Urzędowi Gminy Chybie i Radzie gminy dziękujemy za wsparcie organizacyjne a przede wszystkim za wyłonienie Gazdów, zapisy do korowodu, przygotowanie trasy, udział w organizacji i przeprowadzeniu konkursu i promocję. Partnerom czyli ochotniczym strażom pożarnym i Komendantowi gminnemu Rafałowi Zielińskiemu za udział w grupie roboczej, promocję oraz zaangażowanie organizacyjne a szczególnie za opracowanie trasy korowodu i zabezpieczenie trasy korowodu i miejsca imprezy. Kołom Gospodyń Wiejskich z Mnicha, Chybia i Zaborza za udział w grupie roboczej a szczególnie za wykonanie wieńca dożynkowego do obrzędów, "woniek" dla gości i Gazdów, wytopienia smalcu i upieczenia kołaczy dla korowodu, gości i wystawienie stoisk. Kołu Rolniczemu za udział w grupie roboczej oraz za przygotowanie trasy korowodu i organizację korowodu. Spółdzielni "Samopomoc" dziękujemy za dożynkowy chleb. Sołectwu Mnich i Chybie dziękujemy za promocję, szczególnie dziękujemy Sołtysce Frelichowa Wiolecie Waleczek za wkład rzeczowy (słoma, siano, kukurydza, warzywa) do dekoracji dożynkowych. W grupie roboczej uczestniczyły też Stowarzyszenie Ekologiczne "Eko-Życie" oraz chybskie Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów, im dziękujemy za działania promocyjne. Wielkie podziękowania należą się rolnikom Państwu Gruszkom, Państwu Ochodkom, Państwu Strządałom, Państwu Gołysznym i Państwu Sedlaczkom, którzy użyczyli swoich pól i płodów ziemi, żeby dożynki gminne miały odpowiednią oprawę. Podziękowania kierujemy też do członków jury konkursu dożynkowych kompozycji i wieńców Pani Urszuli Śzuścik, Pani Grażynie Sydlewskiej-Piotrowskiej i Panu Andrzejowi Burze. Gorąco dziękujemy wolontariuszom skupionym wokół GOK za obsługę imprezy dożynkowej a także członkom AKF "Klaps" za dokumentację fotograficzną i filmową dożynek. A wreszcie dziękujemy Mieszkankom i Mieszkańcom naszej gminy za liczny udział w przedsięwzięciach lokalnego projektu czyli konkursie kompozycji i wieńców dożynkowych oraz korowodzie dożynkowym i imprezie dożynkowej, a także za zabawę w dobrej atmosferze. Pani Alinie Szewczyk i Panu Bogdanowi Brodzie gratulujemy odwagi i dziękujemy za gazdowanie.
Wspólna aktywność, wspólne działanie, wspólna lokalna inicjatywa świetnie nam się udała. DZIĘKUJEMY i mamy nadzieję że kolejne wspólne przedsięwzięcia będą równie udane.


Przyjaciele
Gmina Chybie

OSP Goczałkowice

RKS Cukrownik Chybie

EMI

Agro-Mar

WIK-MART

uRyśka

Eko Okna

Copyright © 2011